TALOUSARVIOALOITE 675/2009 vp

TAA 675/2009 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maaseudun vesi- ja viemärihuollon rakentamiseen

Eduskunnalle

Merkittävien elintarvikejalostuslaitosten ja voimakkaiden karjatalousalueiden vedensaannin varmistamiseksi on kiireesti toteutettava maaseudun vesi- ja viemärihuollon rakentaminen. Erityisesti karjatiloilla eläinmäärien kasvaminen on lisännyt vesihuollon merkitystä, ja vedensaannin turvaaminen kaikissa oloissa on noussut tärkeäksi seikaksi tilojen toiminnassa. Vastaavasti myös jätevesi-investointien tarve on lisääntynyt tilojen koon kasvaessa ja ympäristönsuojelun korostuessa. Vesistöjen kunnolla on myös merkittävä vaikutus maaseudulla mm. matkailun ja kalastuksen kehittämisedellytyksiin. Kestävä ratkaisu maaseudun vesi- ja viemärihuoltoon on keskitettyjen vedenottamoiden ja runkovesijohtojen sekä jätevedenpuhdistamoiden ja runkoviemäreiden rakentaminen.

Talousarvioesityksessä vuodelle 2010 määrärahaa on vähennetty 1,8 miljoonaa euroa kuluvan vuoden esityksestä ja 5,8 miljoonaa euroa lisätalousarviolla korotetusta määrärahasta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.50.31 lisäyksenä 5 000 000 euroa maaseudun vesi- ja viemärihuollon rakentamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Oinonen /ps
  • Erkki Virtanen /vas
  • Markku Rossi /kesk
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Tuula Väätäinen /sd
  • Kari Rajamäki /sd
  • Elsi Katainen /kesk
  • Hannakaisa Heikkinen /kesk

​​​​