TALOUSARVIOALOITE 698/2009 vp

TAA 698/2009 vp - Petteri Orpo /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen suojelupoliisille ennalta estävään työhön terrorismin torjunnassa

Eduskunnalle

Suomi on hyvin turvallinen maa. Jotta Suomi pysyy edelleen sellaisena, tulee huolehtia siitä, että globaaleihin turvallisuusuhkiin, kuten terrorismiin puututaan ennalta ehkäisevästi. Tämä edellyttää toimintakykyistä ja riittävästi resursoitua terrorismin torjunnan vastuuviranomaista.

Suomessa suojelupoliisi on terrorismin torjunnan kansallisen ja kansainvälisen viranomaisyhteistyön vastuuviranomainen. Laitoksen tehtävä on säilyttää terrorismin torjunnan valmius korkealla tasolla ja kehittää sitä edelleen. Globaalin terrorismin vastainen torjuntatyö asettaa suojelupoliisin toimintakyvylle suuria ja yhä kasvavia vaatimuksia, joiden hoitamisessa tarvitaan myös turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden toimintamalleja sekä riittäviä toimintaresursseja.

Terrorismintorjunnan keskeinen tavoite on tunnistaa Suomeen kohdistuvat uhat ennakolta ja estää niiden toteutuminen. Suojelupoliisi pyrkii rakentamaan eteen työnnettyä järjestelmää terroritekojen ennalta ehkäisemiseksi. Tästä näkökulmasta laitos seuraa aktiivisesti Suomeen suuntautuvaa maahanmuuttoa konfliktialueilta sekä tähän liittyviä potentiaalisia riskejä. Suojelupoliisi on aina osallistunut aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen viranomaisyhteistyöhön. Se on muun muassa luonut tärkeimpien tiedustelu- ja turvallisuuspalveluiden ohella suoria operatiivisia yhteyksiä Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja Aasian maihin.

Terrorismin uhkaa lisääviä tekijöitä monissa Euroopan maissa on ns. sisäsyntyinen radikalismi. Tässä yhteydessä sillä tarkoitetaan erityisesti Euroopassa syntyneiden, kasvaneiden ja asuvien ääri-islamilaisten henkilöiden radikalisoitumista siinä määrin, että he ovat valmiita terroritekoihin. Radikalismi on pyrittävä tunnistamaan ennakolta ja viranomaisten sekä kansalaisjärjestöjen on pyrittävä puuttumaan sisäsyntyisten terrorististen verkostojen muodostumiseen ja niiden harjoittamaan värväystoimintaan. On olemassa vahvoja viitteitä siitä, että eri muslimivaltioiden konflikteihin osallistuvia ryhmiä ja verkostoja tuetaan Suomesta käsin. Globaaleihin tukiverkostoihin on puututtu viranomaistoimin myös Pohjoismaissa.

Suojelupoliisin toiminta terrorismin torjunnassa on perustunut tehokkaaseen ennalta estävään työhön. Tässä onnistuminen myös jatkossa vaatii lisäresursseja erityisesti tiedonhankintaan, tietojen analysointiin ja raportointiin. Lisäksi suojelupoliisi tarvitsee lisäresursseja virkamiestensä lähettämiseen eräisiin terrorismin torjunnan kannalta keskeisiin Suomen ulkomaanedustustoihin.

Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko määrittää terrorismin erääksi keskeiseksi Suomeen ja suomalasiin kohdistuvaksi turvallisuusuhaksi. Selonteossa ei kuitenkaan osoiteta terrorismin torjunnan vastuuviranomaiselle lisäresursseja annettujen tehtävien hoitamiseen. Siksi esitän suojelupoliisille henkilöstömenojen osalta lisämäärärahaksi 1 055 000 euroa. Tämän lisäksi rekrytointiin, varustamiseen, koulutukseen, matka- ja vuokrakuluihin sekä muihin vastaaviin kuluihin 655 000 euroa. Näin voitaisiin lisätä tämän vakavan turvallisuusuhan ennaltaehkäisyyn tähtäävää toimintaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  26.10.01 lisäyksenä 1 710 000 euroa Suojelupoliisille terrorismin torjuntaan.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Petteri Orpo /kok
  • Tapani Mäkinen /kok
  • Juha Hakola /kok

​​​​