TALOUSARVIOALOITE 709/2009 vp

TAA 709/2009 vp - Markku Pakkanen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pien-Saimaan kunnostamishankkeeseen

Eduskunnalle

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa tehdyn pintavesien ekologisen tilan luokituksen mukaan Pien-Saimaan ekologinen tila on tyydyttävä. Syksyllä ja talvella 2008/2009 esiintynyt erittäin voimakas leväkukinta on herättänyt alueen toimijat suunnittelemaan toimenpiteitä vesialueen kunnostamiseksi ja suojelemiseksi.

Pien-Saimaalla on erittäin tärkeä merkitys alueen asuinviihtyvyyden ja vetovoiman kannalta sekä laajemminkin koko Saimaan imagon ja virkistyskäyttöön perustuvan matkailun kannalta. Massiivinen leväkukinta on käynnistänyt keskustelun myös Lappeenrannan kaupungin vesihuollon turvallisuudesta, sillä kaupungin raakavesi tekopohjavesialtaisiin otetaan Sunisenselältä.

Pien-Saimaan merkittävimpiä kuormittajia ovat maatalous, metsäteollisuus, turvetuotanto, hulevedet sekä ajoittainen sisäinen kuormitus. Eri kuormituslähteiden merkitys vedenlaatuun vaihtelee paljon eri alueilla. Alueen eteläosassa jätevesien aiheuttama pistekuormitus on tärkein kuormituslähde, kun taas pohjoisosissa maatalous ja turvetuotanto ovat merkittävimpiä kuormittajia. Ilmastonmuutos voi osaltaan lisätä näitä vaikutuksia erityisesti sen vuoksi, että sateiden lisääntyminen kasvattaa huuhtoutumia. Tiedot ilmastonmuutoksen vaikutuksista ovat kuitenkin vielä puutteellisia.

Vuoden 2009 aikana toteutettavassa Pien-Saimaan kunnostamisen esiselvityshankkeessa tehdään järven tilaselvitys sekä laaditaan toimenpideohjelma eri kuormittajasektoreilla tarvittavista vesiensuojelutoimenpiteistä ja kunnostustoimista. Vetovastuu ensimmäisen vaiheen hankkeessa on Lappeenrannan kaupungilla. Toimenpideohjelma laaditaan vuorovaikutteisesti niin, että eri tahot saadaan mahdollisimman laajasti toimintaan mukaan. Toimenpideohjelman toteutushanke pitää saada käyntiin vuoden 2010 alkupuolella.

Ympäristöministeriö on asettanut alustavat tulostavoitteet vuodelle 2010 toimialan yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle. Yhtenä tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja luonnon monimuotoisuuden suojelu. Tässä yhteydessä on erikseen mainittu tavoite, että Itämereen ja sisävesiin kohdistuva ravinnekuormitus vähenee ja tärkeiden pohjavesien pilaantumisriski pienenee.

Pien-Saimaan kunnostamiseksi tulee käynnistää hankekokonaisuus, joka pitää sisällään laajasti vesiensuojelutoimenpiteitä kaikilla vesistökuormitusta aiheuttavilla sektoreilla sekä tarvittavia sisäisen kuormituksen hallintaan liittyviä kunnostustoimenpiteitä. Vesiensuojelutoimenpiteet kohdistuvat mm. maa- ja metsätalouteen sekä hulevesien aiheuttaman kuormituksen vähentämiseen. Sisäisen kuormituksen hallintaan liittyvät toimenpiteet voivat olla mm. veden vaihtuvuuden parantamiseen ja kalaston hoitoon liittyviä toimenpiteitä. Vuosille 2010—2013 ajoittuvan kunnostushankkeen kokonaiskustannusarvio on 4 miljoonaa euroa, josta valtion rahoitettavaksi esitetään kaksi miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.50.31 lisäyksenä 2 000 000 euroa Pien-Saimaan kunnostushankkeeseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Markku Pakkanen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Valto Koski /sd
 • Sari Palm /kd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Reijo Paajanen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Sirpa Paatero /sd
 • Markku Laukkanen /kesk

​​​​