TALOUSARVIOALOITE 724/2009 vp

TAA 724/2009 vp - Tuula Peltonen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perusopetuslain muuttamisesta aiheutuvien erityisopetusta koskevien menojen kattamiseen

Eduskunnalle

Hallitus on tuonut eduskuntaan esityksen HE 109/2009 koskien perusopetuslain muuttamista erityisopetuksen osalta. Ehdotettu laki tulisi voimaan syyslukukauden alusta 2010. Sen toteuttamiselle ei talousarviossa kuitenkaan ole varattu rahaa.

Lain tarkoituksena on muuttaa erityisopetusta ja oppilaille annettavaa muuta tukea koskevia päätöksiä.

Käyttöön ehdotetaan otettavaksi uudet käsitteet tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tehostetulla tuella tarkoitetaan tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta ja oppilashuollon palveluja. Erityinen tuki muodostuisi erityisopetuksesta ja muusta tuesta. Erityisen tuen päätöksen saaneet opiskelisivat lähikoulussa aina kun se olisi mahdollista. Tämä tarkoittaa erityistä tukea tarvitsevien integroimista yhä enemmän yleisopetuksen opetusryhmiin.

Uudistuksessa mainitaan vain erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Ehdotetussa muodossa laki ei takaisi lievempien tukimuotojen tarjoamista käytännössä, mm. tukiopetuksen vaatima tuntikehys, oppilashuoltotyön resurssit.

Lailla on moniulotteiset vaikutukset koulutoimen rahoituksessa. Ensinnäkin vaikutuksia on niin virkarakenteeseen, opettajankoulutukseen sekä opettajan ja rehtorin työhön. Luokan- ja aineenopettajien on selviydyttävä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa, vaikkei heillä olisi siihen koulutusta.

Toiseksi integroinnin voimakas laajentaminen ilman lisäresursseja vaarantaa oppilaiden oikeutta saada tarpeidensa mukaista opetusta. Uudistuksen myötä tukiopetuksen määrä tulee lisääntymään, opetusryhmien kokoja tulee pienentää, tarve samanaikaisopetukseen lisääntyy ja myös oppilashuollollinen työ lisääntyy.

Lakiluonnoksessa virheellisesti väitetään, ettei uudistuksesta aiheutuisi lisäkuluja. OAJ:n laskelmien mukaan kaikki lakimuutoksen mukanaan tuomat kulut ovat vähintään 349 miljoonaa euroa. Uudistus koskettaa talousarviota jo ensi vuoden syksyn osalta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.10.20 lisäyksenä 175 000 000 euroa perusopetuslain muuttamisesta aiheutuvien erityisopetusta koskevien menojen kattamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tuula Peltonen /sd

​​​​