TALOUSARVIOALOITE 772/2009 vp

TAA 772/2009 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rintamaveteraanien kuntoutukseen

Eduskunnalle

Maamme noin 12 000 sotainvalidin keski-ikä on jo 86 vuotta. Ikääntymisen seurauksena lievävammaisetkin sotainvalidit tarvitsevat apua selviytyäkseen kotona. Voimassa olevassa lainsäädännössä asetetut haitta-asteen prosenttirajat jättävät kuitenkin heidät valtion korvaamien palvelujen ulkopuolelle. Selkeäksi tavoitteeksi tulisi asettaa prosenttirajojen poistaminen sotilasvammalaista.

Kiireellisimpiä muutoksia ovat

  • Valtiokonttorin kunnille korvaamien avopalvelujen ulottaminen koskemaan myös 10—15 prosentin sotainvalideja, nykyisin rajana on 20 prosentin haitta-aste
  • Sotainvalideja varten 1980- ja 1990-luvuilla rakennetuissa sairaskodeissa luonnollisen poistuman seurauksena vapautuvien hoitopaikkojen antaminen lievävammaisten 10—20-prosenttisten sotainvalidien käyttöön. Laitoshoidon prosenttirajojen poistaminen on käytännössä helpoimmin toteutettavissa vaiheittain
  • Valtiokonttorin oikeuttaminen maksamaan hautausapua myös 10—15 prosentin sotainvalidien jälkeen
  • Sotainvalideista huolehtineiden puolisoiden ja leskien kuntoutusmahdollisuuksien lisääminen korottamalla tarkoitukseen varattua määrärahaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.57 lisäyksenä 180 000 euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​