TALOUSARVIOALOITE 782/2009 vp

TAA 782/2009 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen erityisopetuksen lisääntyneisiin tarpeisiin

Eduskunnalle

Erityisopetukseen siirrettyjen oppilaitten osuus jatkaa yhä kasvuaan. Syksyllä 2007 peruskoululaisista 46 100 oppilasta eli 8 prosenttia oli siirretty erityisopetukseen. Määrä on kasvanut kaksinkertaiseksi kymmenessä vuodessa. Edellisvuodesta erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden määrä kasvoi noin 1 400 oppilaalla, vaikka peruskoululaisten määrä väheni. Lukuvuonna 2007—2008 peruskoulun oppilaista osa-aikaisen erityisopetuksen piirissä oli 78 388 poikaa ja 50 253 tyttöä. Kasvu johtuu paljolti lisääntyneestä herkkyydestä havaita oppilaiden erityisiä tarpeita, mutta myös erilaiset oppimisen haasteet ja luokkatilanteiden moninaisuus ovat lisääntyneet. Tämän vuoksi peruskouluihin tarvitaan lisää resursseja, joilla tukea lapsia heidän erityistarpeissaan ja siten tasoittaa oppilaiden opiskelupolkua jatko-opintoihin.

Esi- ja perusopetuksen lähtökohtana on taata opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet kaikille lapsille ja nuorille. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2007—2012 tavoitteeksi on asetettu perusopetuksen laadun kehittäminen ja siihen liittyvien ryhmäkokojen pienentäminen, tuki- ja erityisopetuksen vahvistaminen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen.

On tärkeää, että kunta järjestää erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille riittävät tukitoimet. Tarvitaan moniammatillista yhteistyötä ja varhaista puuttumista, jotta voidaan tukea lapsen kasvua ja oppimista. Varhaisen tuen menettelytapojen ja moniammatillisen yhteistyön kehittämiseen tulee varata riittävä rahoitus, jotta hallituksen esittämän uuden perusopetuslain (HE 109/2009 vp) mukaiset tavoitteet voivat toteutua.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.10.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa erityisopetuksen lisääntyneisiin tarpeisiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Leena Rauhala /kd

​​​​