TALOUSARVIOALOITE 784/2009 vp

TAA 784/2009 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yliopistojen perusrahoitukseen

Eduskunnalle

Yliopistolain muutoksessa painotettiin yliopiston perustehtävien, opetuksen ja tutkimuksen, lisäksi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämistä. Yliopistot halutaan kytkeä entistä tiiviimmin yhteiskuntaan: niiden halutaan nähdä tuottavan osaamista, jonka varaan Suomen tuleva menestys rakentuu. Yliopiston budjetille on olennaista yliopistojen päätehtävien toteutuminen hyvin.

Yliopistoilta vaaditaan yhä enemmän. Tämä on oikeutettua, mutta yliopistoille on luotava onnistumisen mahdollisuudet riittävällä perusrahoituksella. Yliopistojen omaehtoinen varainhankinta voi olla taantumavaiheessa vaikeaa. Tästä syystä on pidettävä huolta siitä, etteivät yliopistot ole eriarvoisessa asemassa säätiöyliopistojen kanssa.

Yliopistoille ohjattu julkisen rahoituksen lisäys on viime vuosina käytetty yliopistojen laajentamiseen, ei niiden tason nostamiseen. Yliopistojen perusopetus on resurssien vähyyden vuoksi kärsinyt. Tämä näkyy massaluentoina, kirjatentteinä ja henkilökohtaisen palautteen ja ohjauksen puutteena. Suomessa on arvioiden mukaan huomattavasti heikompi oppilas/opettaja suhdeluku verrattaessa kansainvälisesti yliopistojen vastaavia suhdelukuja keskenään. Tutkimus ja opetus tulee edelleen rahoittaa kaikissa yliopistoissa siten, että perusrahoitus riittää turvaamaan laadukkaan opetuksen ja tutkimuksen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.40.50 lisäyksenä 20 000 000 euroa yliopistojen perusrahoitukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Leena Rauhala /kd

​​​​