TALOUSARVIOALOITE 811/2009 vp

TAA 811/2009 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perustienpitoon

Eduskunnalle

Pääkaupunkiseudun laaja työssäkäyntialue on Suomen tärkein kasvun keskittymä. Jotta kasvu voidaan toteuttaa, täytyy myös liikenneverkon kyetä ottamaan vastaan kasvanut liikennekysyntä. Tieverkon kehittäminen on useiden vuosien ajan jäänyt jälkeen tarpeista ja perustienpidon määrärahoilla toteutettavia kiireellisiä investointeja on jo jonossa yli 900 miljoonan euron verran. Nykyiset vuosittaiset perustienpidon määrärahat pystyvät kattamaan tästä tarpeesta vain noin 1 %:n, mikä aiheuttaa tärkeiden hankkeiden lykkääntymisen kauaksi tulevaisuuteen.

Seutu- ja yhdystieverkko on monin paikoin liikennemääriin verrattuna huonotasoinen. Keskikokoisiin tiehankkeisiin, kuten nopeasti kasvavien taajamien ohikulkuteihin, meluntorjuntaan, liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä elinkeinoelämän ja joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaamiseen liittyviin hankkeisiin ei ole ollut juuri lainkaan rahoitusta. Uudenmaan tiepiirin tekemän selvityksen mukaan tärkeitä kevyen liikenteen hankkeita on yli 200 kpl, mutta nykyisellä rahoitustasolla niistä voidaan vuosittain toteuttaa vain muutama. Uudenmaan seutu- ja yhdystieverkon liikennemäärät sekä niiden kasvu ovat huomattavasti suurempia kuin maassa keskimäärin, minkä takia investointitarpeet ja investoinneista saatavat hyödyt ovat suuria. Valtion määrärahojen niukkuuden vuoksi kunnat ovat viime vuosina joutuneet enenevässä määrin rahoittamaan maantielain mukaan valtiolle kuuluvia investointeja.

Esimerkkeinä voidaan mainita, että Pernajassa on kapealla ja mutkaisella maantiellä 176 runsaasti Loviisan sataman raskasta liikennettä. Tien läheisyydessä on runsaasti asutusta, kouluja, päiväkoti ja muita palveluja. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Gislom—Hardom on ollut vireillä jo 20 vuotta. Hankkeesta on laadittu yleissuunnitelma, ja sen kustannusarvio on 0,8 miljoonaa euroa. Valkontie (178) Loviisassa on vilkkaasti liikennöity tie, jota käyttävät niin Valkon yhä kasvavaan satamaan suuntautuva raskas liikenne kuin monet alueen asukkaatkin. Loviisan kaupunki on rahoittanut osalle matkasta kevyen liikenteen väylän, mutta edelleen Valkontielle tarvittaisiin noin kuuden kilometrin pituinen kevyen liikenteen väylä. Porvoossa kantatien 55 ja Uuden Saksalantien yksityistieristeys on hyvin vaarallinen, ja se vaatisi pikaisia turvallisuustoimenpiteitä. Hankkeen alustava kustannusarvio on 0,1 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 90 000 000 euroa alueellisiin investointeihin, valtakunnallisiin hankeohjelmiin ja teemapaketteihin sekä kaikkein kiireellisimpiin Uudenmaan tiepiirin alueen pieniin sekä keskikokoisiin yleisen tieverkon ja kevyen liikenteen väylien rakennushankkeisiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​