TALOUSARVIOALOITE 812/2009 vp

TAA 812/2009 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perustienpitoon Uudenmaan tiepiirissä

Eduskunnalle

Tämä talousarvioaloite on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteekseen hyväksymä aloite.

Aloitteessa ehdotetaan, että lisämäärärahaa osoitetaan alueellisiin investointeihin, valtakunnallisiin hankeohjelmiin ja teemapaketteihin sekä kaikkein kiireellisimpiin Uudenmaan tiepiirin alueen pieniin sekä keskikokoisiin yleisen tieverkon ja kevyen liikenteen väylien rakennushankkeisiin.

Uudenmaan tiepiirin alueella asuu 28 % maan väestöstä. Vuonna 2008 koko maan väestönkasvusta n. 70 % tapahtui tiepiirin alueella. Perustienpidon määrärahoilla rahoitettavien seutu- ja yhdystieverkon hankkeiden investointitarve on alueella yli 900 milj euroa, mutta investointeihin on viime vuosina ollut käytettävissä vuosittain vain 7—11 milj. euroa. Seurauksena on monien tärkeiden alueellisten liikennehankkeiden lykkääntyminen kauaksi tulevaisuuteen. Tilanne on yhdyskuntien kehittämisen ja liikenneturvallisuuden kannalta kestämätön.

Seutu- ja yhdystieverkko on monin paikoin liikennemääriin verrattuna huonotasoinen. Keskikokoisiin tiehankkeisiin, kuten nopeasti kasvavien taajamien ohikulkuteihin, meluntorjuntaan, liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä elinkeinoelämän ja joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaamiseen liittyviin hankkeisiin ei ole ollut juuri lainkaan rahoitusta. Uudenmaan tiepiirin tekemän selvityksen mukaan tärkeitä kevyen liikenteen hankkeita on yli 200 kpl, mutta nykyisellä rahoitustasolla niistä voidaan vuosittain toteuttaa vain muutama. Uudenmaan seutu- ja yhdystieverkon liikennemäärät sekä niiden kasvu ovat huomattavasti suurempia kuin maassa keskimäärin, minkä takia investointitarpeet ja investoinneista saatavat hyödyt ovat suuria. Valtion määrärahojen niukkuuden takia kunnat ovat viime vuosina joutuneet enenevässä määrin rahoittamaan maantielain mukaan valtiolle kuuluvia investointeja.

Esimerkkeinä voidaan mainita, että Pernajassa on kapealla ja mutkaisella maantiellä 176 runsaasti Loviisan sataman raskasta liikennettä. Tien läheisyydessä on runsaasti asutusta, kouluja, päiväkoti ja muita palveluja. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Gislom—Hardom on ollut vireillä jo 20 vuotta. Hankkeesta on laadittu yleissuunnitelma, ja sen kustannusarvio on 0,8 milj. euroa. Valkontie (178) Loviisassa on vilkkaasti liikennöity tie. Tietä käyttävät niin Valkon yhä kasvavaan satamaan suuntautuva raskas liikenne kuin monet alueen asukkaatkin. Loviisan kaupunki on rahoittanut osalle matkasta kevyen liikenteen väylän, mutta edelleen Valkontielle tarvittaisiin noin kuuden kilometrin pituinen kevyen liikenteen väylä. Porvoossa on kantatien 55 ja Uuden Saksalantien yksityistieristeys hyvin vaarallinen, ja se vaatisi pikaisia turvallisuustoimenpiteitä. Hankkeen alustava kustannusarvio on 0,1 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 100 000 000 euroa perustienpitoon Uudenmaan tiepiirissä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Matti Saarinen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Thomas Blomqvist /r
 • Christina Gestrin /r
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Tapani Mäkinen /kok

​​​​