TALOUSARVIOALOITE 837/2009 vp

TAA 837/2009 vp - Matti Saarinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Espoo—Lohja-kaupunkiradan toteuttamiseen

Eduskunnalle

Tämä talousarvioaloite on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteekseen hyväksymä aloite.

Vuonna 2009 valmistuneen Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvityksen mukaan Espoo—Lohja-kaupunkiradan toteutumisella on merkittävä vaikutus alueen asukasmäärän ja työpaikkojen kehityksen nopeuteen. Erityisesti Veikkolan ja Nummelan maankäytön kehityksen on arvioitu olevan selvästi voimakkaampaa, jos rata Espoosta Nummelan kautta Lohjalle toteutuu. Myös Espoon Histan kannalta rata on hyödyllinen. Maankäytön kehityskuvaselvitys taajama- ja keskusrakenteineen toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita kehittämällä aluerakennetta raideliikenteeseen perustuen. Lisäksi selvitys tukee voimassa olevan maakuntakaavan tavoitteita ja kaavassa esitettyä maankäytön kehitystä. Eheä, melko tiivis ja joukkoliikenteeseen perustuva yhdyskuntarakenne on ekologisesti ja pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti tehokkain tapa kehittää maankäyttöä.

Länsirataselvityksen mukaan Espoo—Lohja-välille on tulossa radan vaikutuspiiriin noin 100 000—150 000 uutta asukasta. Espoon osalta Histan osayleiskaavaehdotuksessa on osoitettu alueet noin 20 000 asukkaalle ja 3 000—4 000 työpaikalle. Lisäksi varaudutaan myös Mynttilän asemapaikkaan Espoon ja Histan välille. On erittäin tärkeää, että tulevaa maankäyttöä tukee ratayhteys.

Rata on toteutuessaan osa mahdollisesti myöhemmin toteutettavaa uutta ratayhteyttä Espoo-Lohja-Salo. Tämän ratayhteyden alustava yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi on parhaillaan käynnissä. Radan toteuttaminen edellyttää, että kaupunkirataa on jatkettu Leppävaarasta Espoon keskukseen.

Ratayhteys Espoosta Lohjalle voidaan toteuttaa vaiheittain. Espoon ja Lohjan välisen radan rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 319 miljoonaa euroa, josta Espoon ja Histan välisen osuuden kustannukset ovat 97 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Espoo—Lohja-kaupunkiradan suunnitteluun.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Matti Saarinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Tapani Mäkinen /kok

​​​​