TALOUSARVIOALOITE 843/2009 vp

TAA 843/2009 vp - Matti Saarinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Sammatin, Karjalohjan ja Nummi-Pusulan vesihuoltohankkeeseen

Eduskunnalle

Länsi-Uudenmaan kuntien kasvu on ollut voimakasta viime vuosina, ja sen odotetaan edelleen kiihtyvän E18-tien valmistuttua. Uuden moottoritien valmistuminen luo uusia edellytyksiä kuntien kehittämiselle, ja tieyhteyden lisäksi myös muun infrastruktuurin rakentamiseen on panostettava, että logistinen asema ja sen mukanaan tuomat kasvumahdollisuudet voidaan täysipainoisesti hyödyntää.

Vedenhankinta ja jätevesien käsittely hoidetaan alueella nykyisin kuntakohtaisesti, mutta kasvava väestö ja elinkeinotoiminta edellyttävät lähivuosina investointeja sekä vedenhankinnan varmuuden parantamiseen että jätevesien käsittelyyn.

Alueelle on laadittu vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma, jossa on vertailtu paikallisten jätevesiratkaisujen tehostamista ratkaisuun, jossa Nummi-Pusulan, Karjalohjan ja Sammatin jätevedet johdettaisiin Lohjan jätevedenpuhdistamolle puhdistettaviksi. Sekä teknistaloudellisesti että ympäristön kannalta yhteisratkaisu on selvästi parempi. Hanke vähentäisi myös Itämereen kohdistuvaa kuormitusta. Yhteisratkaisu parantaisi myös kuntien vedenhankinnan varmuutta. Hanke mahdollistaa olemassa olevan haja-asutuksen liittämisen kunnallisen vesihuoltoverkoston piiriin.

Hankkeen toteuttaminen tulisi ajoittaa siten, että se valmistuisi ennen kuin pienten kuntien on ympäristöluvan mukaan tehostettava omien puhdistamoidensa toimintaa. Myös kuntien kasvupaineet E18-tien valmistumisen myötä lisäävät tarvetta hankkeen pikaiselle toteuttamiselle. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 6,3 miljoonaa euroa, ja sen toteuttaminen on mahdollista ainoastaan siten, että valtio osallistuu hankkeen rahoitukseen 2,5 miljoonalla eurolla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 500 000 euroa Sammatin, Karjalohjan ja Nummi-Pusulan siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtohankkeen aloittamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Saarinen /sd
  • Merja Kuusisto /sd

​​​​