TALOUSARVIOALOITE 846/2009 vp

TAA 846/2009 vp - Kimmo Sasi /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 3 viimeisen vaiheen rakentamiseen tieosuudella Ylöjärvi—Sasi

Eduskunnalle

Valtatie 3 on yksi maamme tärkeimmistä liikenneväylistä. Sen merkitys koko läntisen Suomen kehityskäytävän kannalta on ratkaisevan tärkeä. Nykyisin valtatie 3 on rakennettu moottoritieksi välillä Helsinki—Tampere. Tämän osuuden jatkeena olevan Tampereen läntisen kehätien rakentamisessa ensimmäinen vaihe valmistui syksyllä 2006. Kehätien toisen vaiheen rakentaminen alkoi vuonna 2006, ja sen valmistuttua vuonna 2008 on olemassa moottoritieyhteys välillä Helsinki — Ylöjärvi (Soppeenmäki).

Jatkuvasti kasvavat liikennemäärät ovat aiheuttaneet sen, että liikenteen sujuvuus on heikentynyt ja liikenneturvallisuus on vaarantunut valtatien 3 Tampereen pohjoispuolisella osuudella. Ylöjärvi (Soppeenmäki) — Sasi -osuudella liikennemäärä on ollut vuoden 2003 lopulla 9 500 autoa päivässä ja sen arvioidaan nousseen 10 000 autoon päivässä. Tampereen läntisen ohikulkutien valmistuttua liikennemäärät ovat huomattavasti lisääntyneet. Tampereen seudun omakotiasuminen on voimakkaasti siirtymässä Hämeenkyrön suuntaan. Hämeenkyrön itäisessä keskuksessa Sasi-Mahnalassa on tarkoitus kaavoittaa lisäkaavalla useita satoja uusia omakotitontteja, koska alueella kaikki rakennuskelpoiset tontit tulevat nopeasti rakennetuiksi. On oletettavissa, että myös teollisuusrakentaminen tämän valtatien 3 osuuden varteen tulee olennaisesti lisääntymään.

Ylöjärvi (Soppeenmäki)—Sasi -osuus on jo nykyisellään ruuhkautunut ja vaarallinen. On aiheellista pelätä onnettomuuksien voimakasta lisääntymistä ja niistä johtuvia inhimillisiä seurauksia. Tilannetta voidaan jossain määrin helpottaa erilaisin liikenneturvallisuusratkaisuin, kuten eritasoristeyksiä rakentamalla. Tämä ei kuitenkaan olisi pitkällä aikavälillä kestävä ratkaisu. Elinkeinoelämän toimintaedellytykset tien vaikutusalueella ovat myös uhattuina, jos kuljetukset olennaisesti hidastuvat. Hämeenkyröön suunnitellaan parhaillaan jätteenpolttolaitosta. Tämän johdosta moottoritietä olisi seuraavaksi jatkettava välille Ylöjärvi (Soppeenmäki)—Sasi.

Hankkeesta on tehty vuonna 1994 pääsuuntaselvitys. Sen mukaan tie rakennettaisiin kokonaan uutena moottoritienä, jonka kustannukset olisivat arviolta 53 milj. euroa. Jos tie rakennettaisiin rakentamalla kaksi uutta kaistaa nykyisen tien viereen ja muodostamalla niistä yhdessä vanhan tien kanssa moottoritie, olisi kustannus arviolta 38 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 3 suunnitteluun tieosuudella Ylöjärvi (Soppeenmäki)—Sasi ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että Tiehallinto oikeutetaan solmimaan sopimuksia hankkeen valtatie 3 Ylöjärvi (Soppeenmäki)—Sasi toteuttamisesta enintään 53 000 000 euron määrästä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kimmo Sasi /kok

​​​​