TALOUSARVIOALOITE 849/2009 vp

TAA 849/2009 vp - Janne Seurujärvi /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseen

Eduskunnalle

Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2001 julkaiseman "Omakielisten palvelujen turvaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa" selvityksen mukaan saamelaisten omakieliset palvelut toteutuvat sosiaali- ja terveydenhuollossa heikosti. Saamen kielilain toteutumista vv. 2004—2006 tehdyn selvityksen mukaan saamelaisten kotiseutualueen kunnissa ei ole tapahtunut todellista muutosta saamenkielentaitoisen henkilöstön määrässä, vaan saamenkielentaitoisen henkilökunnan määrä on vähentynyt. Saamelaisalueen kuntien ja valtion työntekijöistä ainoastaan 9,5 % voivat antaa asiakaspalvelua saamen kielellä.

Valtion talousarviossa on vuodesta 2002 lähtien myönnetty vuodeksi kerrallaan kiinteä valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi saamelaisten kotiseutualueella. Avustus on ollut vuodesta 2004 lähtien 600 000 euroa. Määrärahan tarve on paljon suurempi ja Saamelaiskäräjät on esittänyt määrärahan korottamista 2,5-kertaiseksi. Tämä ei liene kuitenkaan mahdollista ainakaan lyhyellä tähtäimellä. Määrärahatason korottamiseen on kuitenkin olemassa vahvat perusteet.

Erillismääräraha on tärkeä osa saamelaisten perustuslaillista itsehallintoa, jonka kautta saamelaiset voivat keskeisesti vaikuttaa heille suunnattujen palveluiden toteuttamiseen. Määrärahasta noin puolet kuluu yksinomaan saamenkielisen päivähoidon kustannuksiin. Jäljelle jäävällä osuudella tuetaan saamenkielisten vanhustenhuollon, perhetyön, sosiaalityön ja terveydenhoidon palveluiden järjestämistä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.60.36 lisäyksenä 100 000 euroa saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Janne Seurujärvi /kesk
  • Hannes Manninen /kesk
  • Ulla Karvo /kok

​​​​