TALOUSARVIOALOITE 852/2009 vp

TAA 852/2009 vp - Minna Sirnö /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen hallinto-oikeuksien, hovioikeuksien, käräjäoikeuksien, vakuutusoikeuden, markkinaoikeuden sekä työtuomioistuimen toimintaan

Eduskunnalle

Oikeusministeriön ensimmäinen oikeuspolitiikan strategia vuodelta 2003 sisältää hallinnonalan tärkeimmät linjaukset asioissa, joissa kehittämistarve on suurin. Strategian tavoitteet on asetettu ulottumaan vuoteen 2012. Strategiasta annetuissa lausunnoissa muun muassa Suomen Lakimiesliitto ry katsoi, että oikeuspolitiikan yhtenä keskeisenä tavoitteena on oltava oikeusturvan toteutumisen edellytysten turvaaminen niin, että koko oikeuslaitokselle taataan riittävät taloudelliset ja henkilöstölliset resurssit.

Suomi on toistuvasti saanut huomautuksia oikeudenkäyntiprosessien pituudesta ja siitä, miten pitkät käsittelyajat johtavat siihen, ettei yksilön oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin toteudu Suomessa.

Näistä Suomen saamista kansainvälisistä tuomioista huolimatta ja vastoin yksilön oikeuksia kunnioittavaa tuomiokäytäntöä hallituksen talousarvioesitys lähtee siitä, että muun muassa hallinto-oikeuksien ja vakuutusoikeuden jo nykyiselläänkin liian pitkät keskimääräiset käsittelyajat pitenevät, kun hallitus leikkaa 2,8 miljoonaa euroa näille tuomioistuimille vuodelle 2009 osoitetusta ruuhkanpurkumäärärahasta.

Jotta oikeusprosessi muun muassa ihmisten viimesijaisen turvan ja perusoikeuksien toteutumisen osalta edes osin paranisi, hallituksen olisi pitänyt osoittaa vuodelle 2010 ruuhkanpurkurahaa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle sekä vakuutusoikeudelle. Perusoikeuksien toteutumisen edistäminen ei kuitenkaan ilmeisesti ole hallituksen asialistalla.

Mustan talouden vastaisessa toiminnassa puolestaan sekä markkinaoikeudella että työtuomioistuimella on merkittävä rooli. Tämän roolin vahvistamiseen talousarvioesitys ei vastaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  25.10.03 lisäyksenä 6 000 000 euroa hallinto-oikeuksien, hovioikeuksien, käräjäoikeuksien, vakuutusoikeuden, markkinaoikeuden sekä työtuomioistuimen käsittelyaikojen lyhentämiseen sekä toimintatavoitteiden ja henkilöstöresurssien turvaamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Minna Sirnö /vas
  • Merja Kyllönen /vas

​​​​