TALOUSARVIOALOITE 859/2009 vp

TAA 859/2009 vp - Minna Sirnö /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ammattikorkeakoulujen opetustoimintaan sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan

Eduskunnalle

Vanhasen II hallituksen puheet ja eurot ovat selkeästi ristiriidassa, kun kyse on ammatillisesta koulutuksesta. On käsittämätöntä, että hallitus leikkaa ammattikorkeakoulujen saamaa valtionosuutta miljoonilla euroilla taantuman aikana. Juuri nythän tarvittaisiin lisäpanoksia ammatilliseen koulutukseen kipeämmin kuin koskaan.

Vanhasen hallitus on myös toistuvasti laiminlyönyt ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen. Jo Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2003—2008 todettiin, että ammattikorkeakoulujen rahoitus on uudistettava nykyistä kannustavammaksi ja nykyistä paremmin ammattikorkeakoulun koko toiminnan huomioivaksi. Perusrahoituksen kohdentamisessa on otettava huomioon opiskelijamäärän lisäksi myös suoritettujen tutkintojen määrä ja ammattikorkeakoulujen aluekehitystä tukeva tutkimus- ja kehitystyö.

Ammattikorkeakoululain (351/2003) mukaan ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Lain mukaan ammattikorkeakoulut kehittävät yhteistyössä yliopistojen kanssa maakuntakorkeakouluja vastaamaan alueellisiin koulutustarpeisiin.

Ammattikorkeakouluille on ammattikorkeakoululaissa siis määrätty uusia perustehtäviä, kuten tutkimus- ja kehitystyö. Valtion talousarvioesitys vuodelle 2010 ei kuitenkaan sisällä lisärahoitusta ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoiminnan toteuttamiseen. Tämä siitäkin huolimatta, että lisärahoitustarve on tuotu esille sekä selvitysmies Jorma Rantasen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimuksen rakenneselvityksessä (2004) että opetusministeriön omassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.40.20 lisäyksenä 8 000 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahasta osoitetaan 5 000 000 euroa ammattikorkeakoulujen opetustoimintaan ja 3 000 000 euroa ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Minna Sirnö /vas

​​​​