TALOUSARVIOALOITE 86/2009 vp

TAA 86/2009 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perusväylänpitoon

Eduskunnalle

Sosialidemokraattien mielestä hallituksen osoittamat määrärahat perusväylänpitoon ovat riittämättömiä ja ristiriidassa eduskunnan yksimielisesti hyväksymän selonteon kanssa. Hallitus ei noudata omaa liikennepoliittista selontekoaan.

Liikennepolitiikan on oltava pitkäjänteistä, ennustettavaa, luotettavaa ja ympäristöystävällistä investointipolitiikkaa. Epävarmuus vaikuttaa kielteisesti joka taholle ja käy kalliiksi kaikille sekä heikentää liikenneturvallisuutta merkittävästi. Pitkäjänteisyyden perusehto on uskottavuus ja määrärahojen riittävyys.

Hallitus on omassa liikennepoliittisessa selonteossaan todennut seuraavaa: "Toimiva liikennejärjestelmä ja pitkäjänteinen liikennepolitiikka tukevat elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyä sekä sitä kautta talouskasvua. Valtion lyhytjänteinen, hankekohtainen budjetointikäytäntö vaikeuttaa osaltaan hankkeiden tehokasta toteuttamista." Eduskunta on jo useampana vuonna edellyttänyt, että määrärahakehyksen on jo alusta lähtien sisällettävä riittävät määrärahat liikenneväylien pitkäjänteiseen kehittämiseen. Eduskunnan valtiovarain- sekä liikenne- ja viestintävaliokunta ovat myös toistuvasti vaatineet hallitusta lisäämään perusväylänpidon määrärahoja.

Keskeisin viesti liikenne- ja viestintävaliokunnan antamassa lausunnossa valtiontalouden kehyksistä vuosille 2010—2013 on: "Perusväylänpitoon on osoitettava jo vaalikauden kehyspäätöksessä liikenneverkon riittävän kunnon ja tarpeellisen kehittämisen turvaava rahoitus. Liikenneinvestoinneista ja niiden rahoituksesta on päätettävä parlamentaarisesti yhtä vaalikautta pidempinä kokonaisuuksina ja siten, että rakentamisen volyymi on tasainen myös hallituskausien taitteessa." Valiokunta kiinnitti vakavaa huomiota siihen, että perusväylänpidon rahoitus on ollut jo pitkään alempi kuin mitä esimerkiksi väylävirastot ovat perustellusti esittäneet tarvittavan. Valiokunta ei myöskään nähnyt, että kehyspäätöksen linjaukset toisivat nimenomaan perusväylänpitoon riittävästi kipeästi kaivattuja lisäresursseja tai poistaisivat jälkeenjääneisyyttä. Perusväylänpidon kokonaisuuden kannalta puhutaan valiokunnan saaman selvityksen mukaan jo yli 200 miljoonan euron tasokorotustarpeesta: "Pitkään jatkuneesta alhaisesta rahoitustasosta johtuen väyläverkkoa ei ole kaikin osin voitu pitää riittävän hyvässä kunnossa, millä on selkeä kielteinen vaikutus myös liikenneturvallisuuteen. Tämä koskee tienpitoa, radanpitoa sekä merenkulkua."

Myös elinkeinoelämän edustajat ovat useaan otteeseen vedonneet hallitukseen, että jo pelkästään taloudellisen taantuman takia liikenneinvestoinnit ja niiden riittävä rahoitus ovat ratkaisevassa asemassa työllisyyden ja Suomen kilpailukyvyn kannalta.

Hallitus toteaa liikennepoliittisessa selonteossaan myös, että noin 90 prosenttia liikenteen kasvihuonepäästöistä on peräisin tieliikenteestä ja tieliikenteen päästöistä puolestaan 60 prosenttia tulee henkilöautoliikenteestä. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta onkin lisättävä, sillä raide- ja joukkoliikenteen edistäminen on edellytys ilmastonmuutoksen kannalta kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämiselle. Lisäksi kasvava työttömyys ja mahdolliset uudet työpaikat edellyttävät toimivaa joukkoliikennettä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 80 000 000 euroa perusväylänpitoon.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Marko Asell /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Katja Taimela /sd

​​​​