TALOUSARVIOALOITE 884/2009 vp

TAA 884/2009 vp - Satu Taiveaho /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vanhustenhuollon laadun parantamiseen

Eduskunnalle

Ikäihmisten palveluiden laadussa on monilla paikkakunnilla selkeitä puutteita, erityisesti liian vähäisestä henkilökunnan määrästä johtuen. Ihmisarvoinen elämä ei toteudu kaikkialla ikäihmisten palveluissa. Tämä uhkaa vakavalla tavalla ikäihmisten sosiaalisten oikeuksien, kuten oikeuden riittävään hoivaan ja huolenpitoon, toteutumista. Henkilökuntamitoituksen lisäksi hoivan laatuun vaikuttavat muun muassa se, onko hoivapaikka henkilön tarpeita vastaava, minkälaiset toimitilat ovat, palveluiden sisältöön liittyvät tekijät sekä myös henkilökunnan koulutus ja ilmapiiri. Ongelmia on mm. oikeuden yksityisyyteen ja itsemääräämisoikeuden toteutumisessa. Perushoivan lisäksi tulisi olla mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja esimerkiksi ulkoiluun. Perustarpeidenkin täyttämisessä on puutteita liian vähäisestä henkilökunnasta johtuen.

Ikäihmisten määrän kasvaessa merkittävästi tulevina vuosina, kasvaa myös heidän palvelutarpeensa huomattavasti. Tarvitaan panostusta ikäihmisten kotipalveluihin, mutta myös palveluasuntojen ja laitoshoidon laadun parantamiseen. Tarvitaan myös lisää pieniä kodinomaisia hoivayksiköitä. Mikäli jo olemassa oleviin hoivapalveluiden laadun puutteisiin ei nyt tartuta ja edellytetä toimia palveluiden laadun varmistamiseksi, ollaan todella kestämättömässä tilanteessa, silloin kun suuret ikäluokat tulevat palveluiden piiriin. Tämän vuoksi palveluiden laadun parantamisessa on edettävä nopeasti. Ikäihmisten palveluiden laadun parantaminen tarkoittaa ennen kaikkea riittävän henkilöstömäärän takaamista palveluihin.

Myös viime vuonna valmistuneet vanhuspalveluiden laatusuositusten toimenpiteet mm. kotipalvelun vahvistamisen osalta vaativat selkeitä lisäpanoksia.

Hallitus on lisäämässä vammaispalvelulain uudistuksen toimeenpanoon, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, äitiys- ja lastenneuvolapalveluiden, perusterveydenhuollon ja ikäihmisten palveluiden kehittämiseen yhteensä vain 21,25 miljoonaa euroa lisää. Tämä ei millään riitä näiden kaikkien toteuttamiseen, kun tarve pelkästään vanhuspalveluiden osalta on aivan toista luokkaa. Summasta vanhustenhoivan ja ikäihmisten palveluiden parantamiseen ohjattava lisäys on siis täysin riittämätön tämän sektorin tarpeisiin nähden, siksi valtionosuuksia on lisättävä todellista tarvetta paremmin vastaaviksi. Lisäksi tarvitaan myös normiohjauksen kiristämistä säätämällä vanhustenhoiva/palvelulaki sekä valvonta- ja ohjaustoiminnan tehostamista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 200 000 000 euroa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen ikäihmisten palveluiden laadun parantamiseksi.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Satu Taiveaho /sd
  • Valto Koski /sd
  • Anneli Kiljunen /sd

​​​​