TALOUSARVIOALOITE 889/2009 vp

TAA 889/2009 vp - Tarja Tallqvist /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yleisten edunvalvojien toimintamenoihin

Eduskunnalle

Holhoustoimen tarkoituksena on holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 1 §:n 1 momentin mukaan valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan. Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä säädetyn lain (575/2008) 1 §:n 1 momentin mukaan edunvalvontapalveluiden järjestämisellä tarkoitetaan huolehtimista siitä, että holhoustoimesta annetussa laissa tarkoitettuja edunvalvojan tehtäviä varten on saatavissa alueellisesti riittävä määrä edunvalvontapalveluita.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläisen lausunnon (2552/2/06) mukaan edunvalvontatoimen hoitamisessa on kyse päämiesten moniin perusoikeuksiin hyvin olennaisesti liittyvästä tehtävästä. Tämän vuoksi myös käytettävissä olevien voimavarojen tulee olla sellaisia, että julkinen valta kykenee asianmukaisesti täyttämään sille säädetyt tehtävät. Yleisen edunvalvonnan järjestäminen valtion oikeusaputoimistojen toimesta on hyvä uudistus. Samassa yhteydessä on kuitenkin huolehdittava siitä, että tavoitteena oleva 63 päämiestä edunvalvojaa kohti tavoitetaan mahdollisimman pikaisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  25.10.05 lisäyksenä 2 000 000 euroa yleisten edunvalvojien toimintamenoihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tarja Tallqvist /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Leena Rauhala /kd

​​​​