TALOUSARVIOALOITE 931/2009 vp

TAA 931/2009 vp - Pentti Tiusanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen 10—15 prosentin haitta-asteen sotainvalidien avopalvelujen korvaamiseen

Eduskunnalle

Noin 5 000 haitta-asteeltaan 10—15 prosentin sotainvalidia jää valtion sotilasvammalain nojalla korvaamien sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelujen ulkopuolelle, koska niiden korvattavuuden edellytyksenä olevan vähimmäishaitan rajaksi on säädetty 20 prosenttia. Sotainvalidien lukumäärän vähenemisestä johtuva määrärahatarpeen pieneneminen antaisi mahdollisuuden ottaa 10—15 prosentin haitta-asteen sotainvalidit avopalvelujen piiriin vuonna 2010.

Ottaen huomioon keski-iältään 86-vuotiaiden sotavammaisten nopeasti lisääntyvän avun tarpeen on välttämätöntä, että avopalvelujen korvattavuus laajennetaan nopealla aikataululla koskemaan kaikkia sotainvalideja. Niinpä haitta-asteraja tulee laskea 10 prosenttiin jo vuonna 2010. Esitetyllä sotainvalidien avohoidon tuella voidaan vähentää heidän laitoshoidon tarvettaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.51 lisäyksenä 15 000 000 euroa sotilasvammalain nojalla kunnille korvattavien avopalveluiden järjestämiseen budjettiperusteisesti myös 10 prosentin haitta-asteen sotainvalideille.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Tiusanen /vas
  • Jyrki Yrttiaho /vas
  • Matti Kauppila /vas

​​​​