TALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 23/2012 vp

TaVL 23/2012 vp - K 7/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä huhtikuuta 2012 lähettänyt hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2011 (K 7/2012 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta pitää jäljempänä lueteltujen lausumien ja kannanottojen johdosta suoritettuja, kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä ja katsoo, että lausumat ja kannanotot voidaan poistaa. Muut talousvaliokunnan esityksestä annetut lausumat ja kannanotot on aiheellista edelleen jättää voimaan.

Talousvaliokunta toteaa, että valtion omistajapolitiikkaa koskeva lausuma (HE 80/2007 vp — EV 143/2007 vp) esitettiin poistettavaksi jo vuoden 2010 toimenpidekertomuksesta annetussa lausunnossa (TaVL 10/2011 vp).

Poistettavaksi esitettävät lausumat ja kannanotot:
 • Valtion omistajapolitiikka

  HE 80/2007 vp — EV 143/2007 vp

 • Arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistus

  HE 38/2005 vp — EV 71/2005 vp

 • Kansallinen kynnysarvo, markkinoiden resurssit ja ilmoitusmenettelyn laajentaminen

  VNS 7/2008 vp — EK 5/2009 vp

 • Selonteko kauppojen aukioloajoista sekä haja-asutusalueiden kyläkaupan tuki

  HE 84/2009 vp — EV 173/2009 vp, lausuma 2

 • Luonnonvarapolitiikka

  VNS 11/2010 vp — EK 49/2010 vp, kannanotto 1

 • Teollisuuden Voima Oyj:n ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen, valtioneuvoston periaatepäätös

  Posiva Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentaminen laajennettuna, valtioneuvoston periaatepäätös

  Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoksen rakentaminen, valtioneuvoston periaatepäätös

  M 2—4/2010 vp — EK 22/2010 vp, kannanotto 3

Lausunto

Lausuntonaan talousvaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • James Hirvisaari /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • vjäs. Lauri Heikkilä /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi

​​​​