TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2013 vp

TaVM 18/2013 vp - HE 55/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä toukokuuta 2013 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta (HE 55/2013 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti puolustusvaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PuVL 7/2013 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö

vanhempi osastoesiupseeri Olli-Pekka Lund, puolustusministeriö

komentajakapteeni Kari Salin, Pääesikunta

asianajaja Ilkka Aalto-Setälä, Asianajotoimisto Borenius Oy

toimitusjohtaja Petteri Laaksonen, TuuliSaimaa Oy

johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry

toiminnanjohtaja Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • valtiovarainministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tuulivoiman kompensaatioalueista.

Laissa säädettäisiin tuulivoiman kompensaatioalueista, joilla valvontajärjestelmää on kehitetty puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien edellyttämällä tavalla. Tällaisilla alueilla tuulivoimalan rakentaminen ja käyttöönotto eivät edellyttäisi, että puolustusvoimat selvittää enää erikseen tuulivoimalan vaikutuksia Suomen aluevalvontaan, puolustusvoimien alueellisiin toimintaedellytyksiin ja sotilasilmailuun. Rakentaminen olisi myös mahdollista, vaikka puolustusvoimien aiemmin antama lausunto olisi ollut kielteinen. Alueelle rakennettavista tuulivoimaloista kerättäisiin turbiinikohtainen tuulivoimamaksu.

Laissa säädettäisiin myös tietyn alueen nimeämisestä tuulivoiman kompensaatioalueeksi sekä alueelta kerättävän tuulivoimamaksun suuruudesta ja niiden yhteenlasketusta enimmäismäärästä. Tällainen alue olisi Perämeren tuulivoima-alue. Tarvittaessa lakia voitaisiin täydentää uusilla tuulivoiman kompensaatioalueilla.

Esitykseen sisältyy myös ehdotus laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta. Lakia muutettaisiin siten, että kuittaamista koskevaa sääntelyä täydennettäisiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2013 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Energian toimitusvarmuuteen ja tuotantotapaan kohdistuvat vaatimukset yhdessä Euroopan yhdentyvän sääntelykehyksen kanssa muodostavat laajan ja monitahoisen kokonaisuuden. Suomen onkin rakennettava alan toimintaympäristöä sellaiseksi, että tavoitteet uusiutuvan energian tuotantomääristä on mahdollista saavuttaa kansantaloudellisesti kestävällä tavalla. Uutta teknologiaa on pyrittävä hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan.

Tuulivoiman hyödyntäminen on eräs uusiutuvan energian suhteellisesti eniten kasvupotentiaalia omaavista aloista. Tuulivoimainvestointien eteneminen voi kuitenkin vaihdella huomattavasti alueellisesti ja tapauskohtaisesti muun muassa kaavoituksen, ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, lupaprosessien etenemisen, lento- ja muun liikenneturvallisuuden ja lentoliikenteen sujuvuuden takia sekä puolustusvoimien lakisääteisiin tehtäviin liittyvistä syistä. Käsillä olevalla hallituksen esityksellä pyritään osaltaan edistämään tuulivoimarakentamista. Talousvaliokunta toteaa, että tällä esityksellä pystytään vaikuttamaan toimialan kehitystä hidastaviin seikkoihin vain siltä osin kuin hidasteena ovat olleet määrätyn maantieteellisen alueen puolustustekniset seikat. Esitys on kuitenkin tervetullut lisä keinovalikoimaan, jolla uusiutuvan energian kansallisia tavoitteita sekä niiden taustalla olevia EU:n säännöksiä pyritään toteuttamaan. Esitys on kompromissi, jossa huomioidaan sekä kestävän energiapolitiikan että aluevalvonnan intressit molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Lakiehdotus (1. lakiehdotus) sisältää määritelmän tuulivoiman kompensaatioalueista. Tuulivoiman kompensaatioalue olisi sellainen alue, jolla puolustusvoimien valvontajärjestelmää on kehitetty teknisillä tai muilla ratkaisuilla siten, että tuulivoimalan rakentaminen ja käyttöönotto eivät edellytä, että puolustusvoimat vielä erikseen selvittää voimalan vaikutuksia aluevalvontaan, puolustusvoimien alueellisiin toimintaedellytyksiin ja sotilasilmailuun. Ehdotuksessa säädettäisiin määrätyn alueen nimeämisestä tuulivoiman kompensaatioalueeksi. Tällainen alue olisi Perämeren tuulivoima-alue, jolla sijaitsee puolustusvoimien ilmamaali- ja harjoituslentoalue sekä valtion rajat ylittävästä toiminnasta Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen nojalla perustettu harjoitusalue. Tarvittaessa lakia voitaisiin kuitenkin täydentää uusilla alueilla.

Talousvaliokunta yhtyy puolustusvaliokunnan lausunnossaan (PuVL 7/2013 vp) esittämään kannanottoon, että on tärkeää, että tuulivoiman rakentamisessa otetaan huomioon puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamismahdollisuudet ja että maanpuolustuksen ja tuulivoimatuotannon tarpeet pyritään yhteensovittamaan mahdollisimman hyvin. Kompensaatioratkaisut on aina suunniteltava aluekohtaisesti, koska alueet, tuulivoimalasuunnitelmat, valvontajärjestelmät ja olosuhteet kaikkinensa ovat erilaisia. Aluevalvonnan kannalta haasteellisetkin hankkeet voivat olla toteutettavissa, mikäli niissä löydetään valvontajärjestelmälle aiheutuvia haittoja kompensoiva ratkaisu ja tarvittava rahoitus.

Talousvaliokunta tähdentää kompensaatioratkaisuihin liittyvää tasapuolisuuden vaatimusta. Vaikka jokainen kompensaatioratkaisu tehdään tapauskohtaisesti kunkin alueen erityispiirteiden mukaisesti, tulisi ratkaisujen edellytyksenä olevien ehtojen olla läpinäkyviä ja tasapuolisia.

Talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esiin näkemys, jonka mukaan hallituksen esitys sisältäisi valtiontukielementin. EU:n valtiontukisääntöjen soveltaminen edellyttää, että tukitoimenpiteen kaikki tunnusmerkit täyttyvät. Näitä tunnusmerkkejä ovat julkisten varojen kanavointi julkisiin tai yksityisiin yrityksiin, toimenpiteen kilpailua vääristävä vaikutus (tai uhka siitä), edun valikoivuus eli kohdistuminen vain tiettyihin yrityksiin ja toimenpiteen vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Lakiehdotuksen mukaan kompensaatioalueelle rakennettavista tuulivoimaloista kerättäisiin turbiinikohtainen, veronluonteinen maksu siten, että kompensaatioratkaisun kustannukset valtiolle kyseisellä alueella tulevat katetuiksi. Lakiehdotuksilla ei kanavoida julkisia varoja yrityksiin. Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan, jonka mukaan valtiontuen kriteeristö ei nyt käsillä olevassa hallituksen esityksessä täyty.

Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että valtioneuvosto seuraa uuden sääntelyn vaikutuksia ja edellytysten täyttyessä ryhtyy valmistelemaan esitystä kompensaatiomekanismin käyttöönottamiseksi myös uusilla, tähän esitykseen sisältymättömillä alueilla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kaj Turunen /ps
 • vjäs. Jukka Kopra /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Teija Miller