TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2009 vp

TrVM 2/2009 vp - K 5/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä toukokuuta 2009 lähettänyt tarkastusvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008 (K 5/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

puheenjohtaja Matti Saarinen, eduskunnan tilintarkastajat

hallintojohtaja Kari T. Ahonen, eduskunnan hallinto-osasto

toimistopäällikkö Pertti Rosila, eduskunnan tilitoimisto

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eduskunnan tilintarkastajien eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2008 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty kansliatoimikunnan ja eduskunnan kanslian toiminnan laillisuutta.

Eduskunnan menojen loppusumma ilman Valtiontalouden tarkastusvirastoa ja Ulkopoliittista instituuttia oli tilinpäätöksen mukaan 93,7 milj. euroa. Menot olivat 2,9 prosenttia suuremmat kuin edellisvuonna. Talousarvioon verrattuna menot olivat 11,4 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Talousarvion toteutuma oli 89 prosenttia. Menojen kasvu johtui vuonna 2007 alkaneesta perusparannushankkeesta. Henkilöstön palkkausmenot olivat 2,3 milj. euroa budjetoitua pienemmät, koska uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto lykkääntyi vuodelle 2009 ja vain osa avoimeksi tulleista viroista täytettiin.

Eduskunnan tilintarkastajat ovat erillisessä tilintarkastusmuistiossaan kiinnittäneet huomiota eduskunnan ylityökäytäntöjen puutteellisuuksiin ja ongelmakohtiin. Kansliatoimikunnan huhtikuussa 2009 tekemän päätöksen mukaisesti eduskunnan ylitöihin on nyt kiinnitetty erityistä huomiota. Muun muassa ylitöiden seurantaa on tehostettu.

Lopuksi tarkastusvaliokunta toteaa, että eduskunnan tilintarkastajat eivät ole kertomuksessaan havainneet huomauttamista eduskunnan vuoden 2008 tilinpäätökseen, toimintakertomukseen, kirjanpitoon eikä hallintoon nähden.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella tarkastusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,

että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

  • pj. Matti Ahde /sd
  • vpj. Klaus Pentti /kesk
  • jäs. Risto Autio /kesk
  • Pertti Hemmilä /kok
  • Johanna Ojala-Niemelä /sd
  • Erkki Pulliainen /vihr
  • Petri Salo /kok
  • Kari Uotila /vas
  • Pekka Vilkuna /kesk
  • Raimo Vistbacka /ps

Valiokunnan sihteerinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Nora Grönholm

valiokuntaneuvos Matti Salminen

​​​​