VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2002 vp

VaVM 14/2002 vp - HE 126/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä syyskuuta 2002 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 126/2002 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

ylijohtaja Lasse Arvela ja ylitarkastaja Marja Niiranen, valtiovarainministeriö

neuvotteleva virkamies Annukka Lehtonen, kauppa- ja teollisuusministeriö

ylitarkastaja Anne-Mari Raassina, sosiaali- ja terveysministeriö

osastopäällikkö Martti Kauhanen, Näkövammaisten Keskusliitto ry

kuntoutusohjaaja Teuvo Ruponen, Näkövammaisten Keskusliitto ry sekä Invalidiliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annettua lakia siten, että lain voimassaoloaikaa jatkettaisiin vuodella. Sellaiset vaikeavammaiset yrittäjät, joiden toiminta olisi ollut vuoden 1994 kesäkuussa voimaan tulleen arvonlisäverolain mukaan verotonta, vapautettaisiin siten arvonlisäverovelvollisuudesta siirtymäkauden järjestelynä myös vuonna 2003.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Valiokunta ehdottaa kuitenkin lausumaa, jossa hallituksen edellytetään huolehtivan pysyvän ratkaisun aikaansaamisesta ennen seuraavan varsinaisen talousarvion antamista vuonna 2003 (Valiokunnan lausumaehdotus).

Vaikeavammaisia yrittäjiä koskevaa veronhuojennuslakia esitetään jatkettavaksi nyt seitsemännen kerran perättäin muuttamattomana. Sopivaa tukimuotoa on etsitty siitä alkaen, kun laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista (1393/1995) hyväksyttiin ensimmäisen kerran vuosille 1995 ja 1996.

Valtiovarainvaliokunta on kiirehtinyt pysyvän ratkaisun aikaansaamista jo usean vuoden ajan. Viimeksi vuosi sitten valiokunta katsoi (VaVM 17/2001 vp — HE 119/2001 vp), että ratkaisu tulisi saada aikaan viimeistään sitten, kun kauppa- ja teollisuusministeriön asettama sosiaalisen yrittäjyyden edistämistä pohtinut työryhmä ("Sosiaalisen yritystoiminnan edistäminen", KTM:n työryhmä- ja toimikuntaraportteja 7/2002) saisi työnsä päätökseen vuonna 2002.

Valiokunta pitää epätyydyttävänä sitä, ettei pysyvää ratkaisua ole vieläkään kyetty löytämään, vaikka kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman työryhmän loppuraportti valmistui jo keväällä. Huolestuttavalta näyttää myös se, ettei mikään työryhmätyöhön osallistuneista ministeriöistä pidä pysyvää ratkaisua omalta osaltaan mahdollisena.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on ollut esillä mm. työryhmän loppuraportissa ehdotettu kolmivuotinen kokeilu, jossa vaikeavammaisen yrittäjän maksama arvonlisävero palautettaisiin tukena yrittäjille. Kokeilussa tuki laajenisi koskemaan kaikkia vaikeavammaisia yrittäjiä nykyisten käsityöyrittäjien lisäksi. Raportissa esitetään lisäksi muita toimenpiteitä, joilla sosiaalista yrittäjyyttä voidaan tukea erilaisin neuvonta- ja tukipalveluin.

Valiokunta pitää tärkeänä sitä, että vaikeavammaisten yrittäjien asemaa pyritään helpottamaan pitkäjänteisen ratkaisun pohjalta tavalla tai toisella tarpeetonta byrokratiaa kuitenkin välttäen. Valiokunta on kannattanut jo aiemmin sellaisia positiivisia erityistoimia, jotka helpottavat vaikeavammaisten yrittäjien asemaa. Oleellisena on pidetty sitä, että tukitoimet koskevat yhtäläisesti kaikkia vammaisyrittäjiä ja että niissä lähestytään heitä ensisijaisesti yrittäjinä eikä vammaisina. Valiokunnan kuulemat vammaisjärjestöt ovat todenneet myös, että yrittäjyys on varteenotettava vaihtoehto vammaisten työllistämiseksi. Tämän vuoksi pysyvää ratkaisua tulisi etsiä tosissaan.

Valiokunta on perustellut aikaisempia kannanottojaan lisäksi myös sillä, että nykyinen verotuki koskee melko pientä yrittäjäjoukkoa, käytännössä noin 500 vaikeavammaista yrittäjää sokeiden yrittäjien lisäksi. Heille ohjautuvan vuosittaisen tuen määrä on vajaat puoli miljoonaa euroa. Verotuen ulkopuolelle jäävät tällä hetkellä kokonaan ne vaikeavammaiset yrittäjät, jotka myyvät muita kuin valmistamaansa tavaraan kohdistuvia palveluja. Tähän joukkoon kuuluu mm. kasvava joukko tietoteknisen alan yrittäjiä. Uudenlaisen ratkaisun tarve on näistäkin syistä perusteltu.

Valiokunnan kuulemat asiantuntijatahot ovat kannattaneet hallituksen esitystä muun vaihtoehdon puuttuessa. Koska pysyvää ratkaisua ei ole vielä löydetty, valiokunta kannattaa erityislain jatkamista ensi vuodeksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii vaikeavammaisten yrittäjien tukea koskevan pysyvän ratkaisun aikaansaamisesta ensi vuoden aikana ennen seuraavan varsinaisen talousarvioehdotuksen esittelyä eduskunnalle.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Maria Kaisa Aula /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Matti Huutola /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Sakari Smeds /kd
 • Irja Tulonen /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Liisa Hyssälä /kesk
 • Ulla Juurola /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen