YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO 8/2012 vp

YmVL 8/2012 vp - K 7/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä huhtikuuta 2012 lähettänyt hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2011 (K 7/2012 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kehittämispäällikkö Riitta Pirhonen, lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto ja ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen, ympäristöministeriö

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Ympäristövaliokunta on käsitellyt asiaa valiokunnan ehdotuksesta hyväksyttyjen eduskunnan lausumien osalta.

Valiokunta viittaa erityisesti edempänä olevaan, ympäristönsuojelun valvontaa ja valvontamaksua koskevaan lausumaansa, jolla valiokunta edellytti hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin ympäristönsuojelun jälkivalvonnan tehostamiseksi selvittämällä valvontamaksun käyttöönottamista ja jälkivalvonnan sisällöllistä kehittämistä. Tältä osin valiokunta kiirehtii erityisesti tehokkaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä käytännössä ilmenneiden epäkohtien korjaamiseksi. Ympäristönsuojelulainsäädäntö sisältää tehokkaat keinot puuttua jälkivalvonnassa hallinnollisia pakkokeinoja käyttäen lupamääräysten rikkomiseen, mutta käytettävissä olevien keinojen käyttö on ollut pidättyväistä. Valiokunta korostaa, että lainsäädännön sisältämiä keinoja on tarvittaessa aktiivisesti käytettävä. Tämän lisäksi on kiireellisesti selvitettävä lausuman mukaisesti mahdollisuudet kehittää ja tehostaa jälkivalvontaa. Valiokunta kiirehtii myös valvontamaksun käyttöönottamista koskevan selvityksen valmistumista valvontaresurssien turvaamiseksi.

Valiokunta katsoo, että sen ehdotuksesta hyväksytyt alla olevat lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee säilyttää.

 • Ympäristönsuojelun valvonta, valvontamaksu (HE 100/2009 vp— EV 6/2010 vp)

 • Vesilainsäädännön tarkistaminen ja ympäristöhallinnon resurssit (HE 277/2009 vp — EV 355/2010 vp, 3 lausumaa)

 • Öljysuojarahasto, rahoitus (HE 167/2009 vp — EV 231/2009 vp)

 • Hajajätevesiasetus ja haja-asutuksen jätevesien käsittely (HE 179/2010 vp — EV 288/2010 vp, 5 lausumaa)

 • Jätelain uudistuksen toimeenpano ja seuranta (HE 199/2010 vp — EV 360/2010 vp, 4 lausumaa)

 • Maankäyttö- ja rakennuslaki, sijainninohjaus kaavaratkaisuissa (HE 309/2010 vp — EV 365/2010 vp, 4 lausumaa)

 • Merenhoidon suunnittelu ja toimeenpano (HE 323/2010 vp — EV 297/2010 vp)

Seuraavien lausumien osalta valiokunta katsoo, että hallitus on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin ja lausumat voidaan siten poistaa:

 • Itämeren haasteet ja Itämeri-politiikka, valtioneuvoston selonteko (VNS 6/2009 vp — EK 4/2010 vp, 7 erillistä kannanottoa)

 • Hissin jälkiasennuksen kustannukset (HE 24/2009 vp — EV 206/2009 vp)

 • Uusiutuvan energian käyttö kaukolämmön tuotannossa (HE 102/2008 vp — EV 202/2008 vp).

Lausunto

Lausuntonaan ympäristövaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Rakel Hiltunen /sd
 • jäs. Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Lindström /ps
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Martti Mölsä /ps
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos

​​​​