YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2002 vp

YmVM 11/2002 vp - HE 172/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 172/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Oili Rahnasto, ympäristöministeriö

lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö

neuvotteleva virkamies Seppo Oikarinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

asiantuntija Petri Vesa, Energia-alan Keskusliitto ry Finergy

energiakoordinaattori Tuuli Kaskinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut Suomen Kuntaliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia siten, että sillä voidaan panna kaikilta osin kansallisesti täytäntöön tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Ehdotus vaikuttaisi myös orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun direktiivin kansalliseen täytäntöönpanoon.

Ympäristönsuojelulakiin lisättäisiin säännökset, joiden nojalla valtioneuvosto voisi päättää tietyn toimialan toiminnanharjoittajien yhteisestä velvoitteesta vähentää ilmaan meneviä päästöjä sekä velvoitteen yksityiskohtaisesta kohdistumisesta kuhunkin toiminnanharjoittajaan. Päätöksenteko sidottaisiin edellä mainittujen direktiivien kansalliseen täytäntöönpanoon.

Ympäristönsuojelulakiin lisättäisiin myös säännös lupaviranomaisten velvollisuudesta ottaa uusien suurten polttolaitosten ympäristölupaharkinnassa huomioon mahdollisuus sähkön ja lämmön yhteistuotantoon.

Lakia täydennettäisiin lisäksi säännöksillä, jotka koskevat poikkeuksellisia tilanteita eräissä polttolaitoksissa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 27 päivänä marraskuuta 2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Ympäristönsuojelulakiin ehdotetut muutokset liittyvät pääosin suurista polttolaitoksista ilmaan johtuvien haitallisten päästöjen rajoittamisesta annetun direktiivin (2001/80 EY) kansalliseen täytäntöönpanoon. Saamansa selvityksen perusteella ympäristövaliokunta pitää ehdotettuja muutoksia tarpeellisina ja puoltaa niiden hyväksymistä lukuun ottamatta yhtä yksityiskohtaa.

Lakiehdotuksen 110 a §:n 1 momentin mukaan valtioneuvosto voi päättää tiettyihin toiminnanharjoittajiin kohdistuvasta yhteisestä velvoitteesta vähentää päästöjä. Saman pykälän 3 momentti velvoittaa noudattamaan valtioneuvoston päätöstä myös silloin, kun se poikkeaa ympäristönsuojelulain nojalla annetusta ympäristöluvasta. Lupaviranomainen voi kuitenkin antaa lupamääräyksen, joka on valtioneuvoston päätöstä ankarampi, jos se on tarpeen luvan myöntämisen edellytysten täyttämiseksi tai asetuksella annetun ympäristön laatuvaatimusten turvaamiseksi.

Valiokunnan huomiota on kiinnitetty 3 momentin jälkimmäisen virkkeen sanaan "antaa", joka saattaa mahdollistaa tulkinnan, että lupaviranomaisen olisi valtioneuvoston päätöksen antamisen jälkeen erikseen harkittava ja päätettävä lupaan jo sisältyvistä lupamääräyksistä, jotka ovat ankarampia kuin valtioneuvoston päätöksen määräykset. Perustelujen mukaan tällaista uutta määrittämistä ei ole tarkoitettu tehtäväksi. Säännöksen selventämiseksi valiokunta ehdottaa sitä muutettavaksi seuraavasti: "Lupamää-räys voi olla valtioneuvoston päätöstä ankarampi, jos se on tarpeen luvan myöntämisen edellytysten täyttämiseksi tai asetuksella annetun ympäristön laatuvaatimusten turvaamiseksi". Valiokunnan ehdotus mahdollistaa samalla tulkinnan, että yksittäisen luvan lupamääräystä voidaan myös myöhemmin muuttaa valtioneuvoston päätökseen sisältyvää lupamääräystä ankarammaksi säännöksessä mainituilla perusteilla.

Päätösehdotus

Edellä olevan perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa kunnioittavasti,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 110 a § muutettuna seuraavasti:

110 a §

Valtioneuvoston päätös ympäristönsuojeluvaatimuksista tietyllä toimialalla sekä sen suhde ympäristölupaan

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Jos valtioneuvoston päätös poikkeaa tämän lain nojalla annetusta ympäristöluvasta, on noudatettava valtioneuvoston päätöstä. Lupamääräys voi olla valtioneuvoston päätöstä ankarampi, jos se on tarpeen luvan myöntämisen edellytysten täyttämiseksi tai asetuksella annetun ympäristön laatuvaatimusten turvaamiseksi.

(4 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pentti Tiusanen /vas
 • vpj. Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Salme Kandolin