HE 109/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2002

Voimaantulo

01.12.2002

Säädöskokoelma
900/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kipinoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.2002 Päättynyt PTK 97/2002
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 1/2002 vp
Valmistunut

17.10.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.10.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 120/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.10.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.2002 Päättynyt PTK 121/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2002 Päättynyt PTK 122/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

38

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.10.2002

Vastaus
EV 142/2002 vp