HE 109/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liesjärven kansallispuiston laajentamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Liesjärven kansallispuiston laajentamisesta

Vahvistettu

28.01.2005

Voimaantulo

01.03.2005

Säädöskokoelma
51/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Liesjärven kansallispuiston laajentamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Karjalainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.06.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.2004 Päättynyt PTK 71/2004
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

30

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 22/2004 vp
Valmistunut

08.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2004 Päättynyt PTK 136/2004
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.2004 Keskeytetty PTK 138/2004
14.12.2004 Päättynyt PTK 139/2004 7
Istuntopöytäkirjan sivu

24

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2004

Vastaus
EV 231/2004 vp