HE 139/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1160/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kouhia

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.11.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.2003 Päättynyt PTK 95/2003
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 6/2003 vp
Valmistunut

21.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 100/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.2003 Päättynyt PTK 101/2003
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.2003 Päättynyt PTK 103/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

22

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.2003

Vastaus
EV 78/2003 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin