HE 154/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Metsähallituksesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Metsähallituksesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1378/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

2. Laki kolttalain 55 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1379/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Metsähallituksesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Setälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.09.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.09.2004 Poistettu PTK 90/2004
16.09.2004 Pantu pöydälle PTK 91/2004
17.09.2004 Päättynyt PTK 92/2004
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 13/2004 vp
Valmistunut

08.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään uusi lakiehdotus ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 38/2004 vp
Valmistunut

12.11.2004

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 28/2004 vp
Valmistunut

12.11.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2004 Päättynyt PTK 136/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.2004 Päättynyt PTK 138/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 9 §:n 1 momentista ja 11 §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.2004

Vastaus
EV 233/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot