HE 162/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rautatielaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Rautatielaki

Vahvistettu

07.03.2003

Voimaantulo

15.03.2003

Säädöskokoelma
198/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Ratahallintokeskuksesta

Vahvistettu

07.03.2003

Voimaantulo

15.03.2003

Säädöskokoelma
199/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2003

Voimaantulo

15.03.2003

Säädöskokoelma
200/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rautatiekuljetuslain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2003

Voimaantulo

15.03.2003

Säädöskokoelma
201/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Rautatielaki

2. Laki Ratahallintokeskuksesta

3. Laki Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki rautatiekuljetuslain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pennanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.09.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.10.2002 Päättynyt PTK 107/2002
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 27/2002 vp
Valmistunut

11.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 3. ja 4. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 201/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.2003 Poistettu PTK 203/2002
13.02.2003 Päättynyt PTK 204/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 14 §:n 3 ja 4 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.03.2003

Vastaus
EV 297/2002 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin