HE 19/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Yhdenvertaisuuslaki

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1325/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1326/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1327/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki tasa-arvovaltuutetusta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1328/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Lai naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1329/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1330/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Laki työsopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1331/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki merityösopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1332/2014
Päätös

Hyväksytty

9. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1333/2014
Päätös

Hyväksytty

10. Laki valtion virkamieslain 6 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1334/2014
Päätös

Hyväksytty

11. Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1335/2014
Päätös

Hyväksytty

12. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1336/2014
Päätös

Hyväksytty

13. Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1337/2014
Päätös

Hyväksytty

14. Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1338/2014
Päätös

Hyväksytty

15. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1339/2014
Päätös

Hyväksytty

16. Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1340/2014
Päätös

Hyväksytty

17. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1341/2014
Päätös

Hyväksytty

18. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1342/2014
Päätös

Hyväksytty

19. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 6 ja 6 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1343/2014
Päätös

Hyväksytty

20. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1344/2014
Päätös

Hyväksytty

21. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1345/2014
Päätös

Hyväksytty

22. Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1346/2014
Päätös

Hyväksytty

23. Laki yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön voimaanpanosta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1347/2014
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

24. Laki lapsiasiavaltuutetusta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1348/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Yhdenvertaisuuslaki

2. Laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta

3. Laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta

4. Laki tasa-arvovaltuutetusta

5. Lai naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

6. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

7. Laki työsopimuslain muuttamisesta

8. Laki merityösopimuslain muuttamisesta

9. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta

10. Laki valtion virkamieslain 6 ja 11 §:n muuttamisesta

11. Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

12. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

13. Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

14. Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

15. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 8 §:n muuttamisesta

16. Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta

17. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

18. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

19. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 6 ja 6 a §:n muuttamisesta

20. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

21. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

22. Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

23. Laki yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön voimaanpanosta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Makkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.04.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.04.2014 Päättynyt PTK 38/2014
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 11/2014 vp
Valmistunut

03.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen HE 19/2014 vp sisältyvät 5.-23. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että hallituksen esitykseen HE 19/2014 vp sisältyvä 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että 24. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen HE 111/2014 vp pohjalta muutettuna ja että hallituksen esitykseen HE 19/2014 vp ja hallituksen esitykseen 111/2014 vp sisältyvät 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja yhdistettyinä 2.-4. lakiehdotuksiksi.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2014 Poistettu PTK 126/2014
10.12.2014 Keskeytetty PTK 127/2014
11.12.2014 Päättynyt PTK 128/2014 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2014 Keskeytetty PTK 130/2014
16.12.2014 Päättynyt PTK 131/2014 23
Istuntopöytäkirjan sivu

29

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 9 §:stä, 10 §:n 1 momentista, 11 §:n 3 momentista sekä 12 §:n 1 ja 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2014

Vastaus
EV 223/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot