HE 198/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kainuun hallintokokeilusta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Kainuun hallintokokeilusta

Vahvistettu

09.05.2003

Voimaantulo

01.06.2003

Säädöskokoelma
343/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kainuun hallintokokeilusta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Kehittämispäällikkö Eriksson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.2002 Päättynyt PTK 123/2002
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 24/2002 vp
Valmistunut

07.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 65/2002 vp
Valmistunut

10.01.2003

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 13/2002 vp
Valmistunut

14.01.2003

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 15/2002 vp
Valmistunut

21.01.2003

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 22/2002 vp
Valmistunut

12.12.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 198/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.2003 Keskeytetty PTK 199/2002
11.02.2003 Päättynyt PTK 200/2002 4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.2003

Vastaus
EV 281/2002 vp