Valtiopaivaasia HE 216/2008

HE 216/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä sekä laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 11 luvun 11 §:n ja 47 luvun 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

13.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
884/2009
Sopimussarja
23/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rikoslain 11 luvun 11 §:n ja 47 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
885/2009
Sopimussarja
25/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla

Asetuksen voimaantulo

01.03.2010

Säädöskokoelma
117/2010
Sopimussarja
24/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirja ihmisten toisintamisen kieltämisestä

Asetuksen voimaantulo

01.03.2010

Säädöskokoelma
117/2010
Sopimussarja
24/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista

Asetuksen voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
117/2010
Sopimussarja
24/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki rikoslain 11 luvun 11 §:n ja 47 luvun 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla

2. Ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirja ihmisten toisintamisen kieltämisestä

3. Ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.12.2008

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Halttunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.12.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2009 Päättynyt PTK 3/2009 2
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/2009 vp
Valmistunut

23.09.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehdyn lisäpöytäkirjan niiltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan sekä ihmisten toisintamisen kieltämisestä tehdyn lisäpöytäkirjan ja että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 2. lakiehdotuksen voimaantulosäännös muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 20/2009 vp
Valmistunut

09.06.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.09.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 85/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.2009 Päättynyt PTK 86/2009 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2009 Päättynyt PTK 87/2009 22
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjat. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen hallituksen esityksessä tarkoitettuun yleissopimukseen ja sen lisäpöytäkirjoihin niiltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan, että hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.10.2009

​​​​