HE 229/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rekisterihallintolain muuttamisesta

Vahvistettu

10.11.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
956/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kotikuntalain 7 e ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.11.2006

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
957/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki nimilain muuttamisesta

Vahvistettu

10.11.2006

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
958/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki isyyslain 20 ja 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.11.2006

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
959/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki perintökaaren muuttamisesta

Vahvistettu

10.11.2006

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
960/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rekisterihallintolain muuttamisesta

2. Laki kotikuntalain 7 e ja 9 §:n muuttamisesta

3. Laki nimilain muuttamisesta

4. Laki isyyslain 20 ja 22 §:n muuttamisesta

5. Laki perintökaaren muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lehtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.2006 Päättynyt PTK 3/2006
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 16/2006 vp
Valmistunut

29.09.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1-5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 95/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.10.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.2006 Päättynyt PTK 96/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2006 Päättynyt PTK 98/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.10.2006

Vastaus
EV 118/2006 vp