HE 236/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki väestötietolain muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2003

Voimaantulo

01.05.2003

Säädöskokoelma
299/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki henkilökorttilain muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2003

Voimaantulo

01.09.2003

Säädöskokoelma
300/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki väestötietolain muuttamisesta

2. Laki henkilökorttilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lehtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.11.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2002 Päättynyt PTK 128/2002
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 25/2002 vp
Valmistunut

11.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 180/2000 vp hylätään ja että toimenpidealoitteen TPA 228/2000 vp pohjalta hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 200/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.2003 Päättynyt PTK 201/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.04.2003

Vastaus
EV 294/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot