HE 248/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi seutuyhteistyökokeilusta

(Kokeilulaki)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki seutuyhteistyökokeilusta

Vahvistettu

28.06.2002

Voimaantulo

01.08.2002

Säädöskokoelma
560/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki seutuyhteistyökokeilusta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Kehittämispäällikkö Eriksson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.02.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2002 Päättynyt PTK 3/2002
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 6/2002 vp
Valmistunut

30.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 11/2002 vp
Valmistunut

10.04.2002

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 11a/2002 vp
Valmistunut

22.05.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 72/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.06.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.06.2002 Päättynyt PTK 73/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.2002 Päättynyt PTK 77/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

PeVL 11/2002 Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 2 §:n 2 momentista sekä 4 §:n 3 ja 4 momentin muodostamasta kokonaisuudesta tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon. PeVL 11a/2002 Valiokunta esitti, että lakiehdotuksen 3 ja 4 sekä 16 § hallintovaliokunnan alustavan ehdotuksen mukaisina voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä mutta 5 §:n 2 momentti alustavassa ehdotuksessa on ristiriidassa perustuslain 124 §:n kanssa.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.06.2002

Vastaus
EV 80/2002 vp