HE 26/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta

Vahvistettu

11.09.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
687/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rajavartiolain muuttamisesta

Vahvistettu

11.09.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
688/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.09.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
689/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tullilain muuttamisesta

Vahvistettu

11.09.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
690/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki poliisilain 54 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.09.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
691/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta

2. Laki rajavartiolain muuttamisesta

3. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta

4. Laki tullilain muuttamisesta

5. Laki poliisilain 54 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Suuripää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.03.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.04.2008 Päättynyt PTK 31/2008
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 6/2009 vp
Valmistunut

02.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 35/2008 vp
Valmistunut

05.12.2008

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 23/2008 vp
Valmistunut

12.12.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.2009 Päättynyt PTK 64/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2009 Keskeytetty PTK 68/2009
16.06.2009 Päättynyt PTK 69/2009 3
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 7 §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.2009

Vastaus
EV 82/2009 vp