HE 33/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taksinkuljettajien ammattipätevyydestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä

Vahvistettu

18.09.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
695/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
696/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
697/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
698/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
699/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä

2. Laki tieliikennelain muuttamisesta

3. Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

4. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

5. Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Maunu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.03.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.04.2009 Päättynyt PTK 34/2009
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 10/2009 vp
Valmistunut

28.05.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.2009 Päättynyt PTK 61/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.2009 Päättynyt PTK 64/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.2009

Vastaus
EV 76/2009 vp