HE 44/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Yhdenvertaisuuslaki

Vahvistettu

20.01.2004

Voimaantulo

01.02.2004

Säädöskokoelma
21/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vähemmistövaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2004

Voimaantulo

01.02.2004

Säädöskokoelma
22/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki työsopimuslain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2004

Voimaantulo

01.02.2004

Säädöskokoelma
23/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki merimieslain muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2004

Voimaantulo

01.02.2004

Säädöskokoelma
24/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki valtion virkamieslain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2004

Voimaantulo

01.02.2004

Säädöskokoelma
25/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2004

Voimaantulo

01.02.2004

Säädöskokoelma
26/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yhdenvertaisuuden turvaamisesta

2. Laki vähemmistövaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

3. Laki työsopimuslain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

4. Laki merimieslain muuttamisesta

5. Laki valtion virkamieslain 11 §:n muuttamisesta

6. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.09.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.09.2003 Keskeytetty PTK 58/2003
17.09.2003 Poistettu PTK 59/2003
18.09.2003 Päättynyt PTK 60/2003
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 7/2003 vp
Valmistunut

28.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.12.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.2003 Päättynyt PTK 103/2003
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.2003 Päättynyt PTK 107/2003 3
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.01.2004

Vastaus
EV 95/2003 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin