HE 48/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.09.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
671/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.09.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
672/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kuvaohjelmalain muuttamisesta

Vahvistettu

13.09.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
673/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.09.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
674/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

13.09.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
675/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetun lain muuttamisesta

3. Laki kuvaohjelmalain muuttamisesta

4. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

5. Laki Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Lindqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.05.2013 Päättynyt PTK 51/2013
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 2/2013 vp
Valmistunut

11.06.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 68/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.06.2013 Poistettu PTK 69/2013
13.06.2013 Päättynyt PTK 70/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.2013 Päättynyt PTK 72/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.06.2013

Vastaus
EV 87/2013 vp