HE 54/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2004

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2004

Vahvistettu

14.11.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
915/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2004

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.2003 Poistettu PTK 59/2003
18.09.2003 Päättynyt PTK 60/2003
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 12/2003 vp
Valmistunut

10.10.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.10.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 80/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.10.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.10.2003 Keskeytetty PTK 81/2003
21.10.2003 Päättynyt PTK 82/2003
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.2003 Päättynyt PTK 86/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.10.2003

Vastaus
EV 36/2003 vp