HE 57/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki perusopetuslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
1136/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
1137/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.04.2004

Säädöskokoelma
1138/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki perusopetuslain muuttamisesta

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Johtaja Pirhonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.2003 Poistettu PTK 59/2003
18.09.2003 Päättynyt PTK 60/2003
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 2/2003 vp
Valmistunut

26.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 14/2003 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 100/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.2003 Päättynyt PTK 101/2003
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.2003 Keskeytetty PTK 103/2003
03.12.2003 Päättynyt PTK 104/2003 6, 7
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.2003

Vastaus
EV 88/2003 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot