HE 68/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.08.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
627/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.08.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
628/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.08.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
629/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.08.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
630/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.08.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
631/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.08.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
632/2009
Päätös

Hyväksytty

7. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.08.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
633/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

2. Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 30 §:n muuttamisesta

3. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

4. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

5. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

6. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

7. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Johtaja Backman

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.05.2009 Pantu pöydälle PTK 51/2009
19.05.2009 Päättynyt PTK 54/2009
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 20/2009 vp
Valmistunut

09.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoite LA 31/2008 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2009 Keskeytetty PTK 65/2009
11.06.2009 Päättynyt PTK 66/2009 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2009 Keskeytetty PTK 68/2009
16.06.2009 Päättynyt PTK 69/2009 10,11
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.07.2009

Vastaus
EV 99/2009 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot