HE 71/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1226/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Lakimies Kumpula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.2003 Poistettu PTK 59/2003
18.09.2003 Päättynyt PTK 60/2003
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

28

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 17/2003 vp
Valmistunut

18.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoitteet LA 25/2003 vp, LA 40/2003 vp, LA 100/2003 vp, LA 106/2003 vp, LA 115/2003 vp ja LA 127/2003 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 97/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.2003 Keskeytetty PTK 98/2003
25.11.2003 Päättynyt PTK 99/2003 1-4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2003 Päättynyt PTK 102/2003 1-3
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.2003

Vastaus
EV 69/2003 vp