HE 72/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Hallintolaki

Vahvistettu

06.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
434/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
435/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Hallintolaki

2. Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.05.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.05.2002 Päättynyt PTK 67/2002
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 29/2002 vp
Valmistunut

11.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 200/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.2003 Päättynyt PTK 201/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.05.2003

Vastaus
EV 289/2002 vp