HE 83/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Ulosottokaari

Vahvistettu

15.06.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
705/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta

Vahvistettu

15.06.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
706/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
707/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki velan vanhentumisesta annetun lain 8 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
708/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki konkurssilain muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
709/2007
Päätös

Hyväksytty

6. Laki perintökaaren muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
710/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki avioliittolain 45 ja 99 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
711/2007
Päätös

Hyväksytty

8. Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

15.06.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
712/2007
Päätös

Hyväksytty

9. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
713/2007
Päätös

Hyväksytty

10. Laki verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
714/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Ulosottokaari

2. Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta

3. Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun muuttamisesta

4. Laki velan vanhentumisesta annetun lain 8 ja 17 §:n muuttamisesta

5. Laki konkurssilain muuttamisesta

6. Laki perintökaaren muuttamisesta

7. Laki avioliittolain 45 ja 99 §:n muuttamisesta

8. Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan kumoamisesta

9. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta

10. Laki verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Linna

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.2006 Päättynyt PTK 79/2006
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja talousvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 26/2006 vp
Valmistunut

23.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 5.-10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 133/2003 vp, LA 33/2004 vp ja LA 57/2006 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 32/2004 vp ja TPA 117/2004 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 42/2006 vp
Valmistunut

21.11.2006

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 47/2006 vp
Valmistunut

27.10.2006

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 29/2006 vp
Valmistunut

18.10.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 147/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.01.2007 Päättynyt PTK 148/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.01.2007 Päättynyt PTK 150/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 3 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.05.2007

Vastaus
EV 275/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot