HE 89/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista

Vahvistettu

21.08.2009

Voimaantulo

01.03.2010

Säädöskokoelma
661/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Turunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.06.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.2008 Päättynyt PTK 68/2008
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

30

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 4/2009 vp
Valmistunut

23.04.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.04.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 44/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.04.2009 Päättynyt PTK 45/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.05.2009 Päättynyt PTK 47/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 52 §:n 2 momentista ja 69 §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.2009

Vastaus
EV 50/2009 vp