VJL 3/2001 vp

Vahvistamatta jääneinä palautuneet laki rikoslain muuttamisesta, laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta ja laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta (HE 27/1999 vp)

Asian aikaisempi käsittely eduskunnassa

HE 27/1999 vp

Päätökset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
297/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
298/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Yksi käsittely

Käsittely
päättynyt

Vahvistamatta jääneet lait

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta

3. Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.05.2001 Päättynyt PTK 53/2001
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 32/2002 vp
Valmistunut

12.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että todetaan laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta rauenneeksi, että laki rikoslain muuttamisesta hyväksytään muuttamattomana paitsi voimaantulosäännös muutettuna (Rikoslain muutos), ja että laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta hyväksytään muuttamattomana paitsi 2 § muutettuna (Yhdyskuntapalvelulain muutos).

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 201/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.02.2003 pidettävään istuntoon.

Yksi käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.2003 Poistettu PTK 203/2002
13.02.2003 Päättynyt PTK 204/2002
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

14.03.2003

Kirjelmä
EK 47/2002 vp