​Kansanedustajien sidonnaisuudet ja lahjailmoitukset

Kansanedustajan on eduskunnan työjärjestyksen 76 a §:n perusteella annettava eduskunnalle selvitys sidonnaisuuksistaan. Ilmoitusvelvollisuus koskee niitä edustajantoimeen kuulumattomia tehtäviä, elinkeinotoimintaa, omistuksia yrityksissä sekä muuta merkittävää varallisuutta, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa edustajana.

Edustajan on annettava selvitys myös sellaisista edustajantoimeen kuulumattomista tehtävistä ja elinkeinotoiminnasta saamistaan tuloista, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa edustajana. Keskuskanslia pitää sidonnaisuuksista rekisteriä, johon talletetaan edustajien antamat tiedot.

Edustajien rekisteriin ilmoittamat sidonnaisuus- ja tulotiedot julkaistaan kunkin edustajan sidonnaisuussivulla. Tulotiedot kerätään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Jokaisen edustajan sivulla on lueteltu myös edustajan jäsenyydet ja varajäsenyydet eduskunnan asettamissa toimielimissä. Sivulla on otsikko, josta ilmenee, minä vuonna ilmoitus on jätetty. Tulotiedot ovat aina edellisen verotusvuoden tietoja. Sivulla on joko tieto siitä, että edustajalla ei ole ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvia sidonnaisuuksia, tai luettelo sidonnaisuuksista ryhmiteltynä eri otsikoiden alle.

Mikäli edustaja ei ole jättänyt ilmoitusta, sivulla näkyvät ainoastaan hänen toimielinjäsenyytensä.

Lisätietoja kansanedustajien sidonnaisuuksista antaa eduskunnan keskuskanslia.

Lahjarekisteri

Edustajan tulee ilmoittaa kansanedustajana vastaanottamansa lahjat, pääsyliput ja matkat tietyin edellytyksin. Tätä koskeva ohje sisältyy em. puhemiesneuvoston ohjeeseen.

 Kansanedustajien lahjailmoitukset