Taustatietoa kansalaisaloitteesta

Maaliskuussa 2012 tuli voimaan perustuslain muutos, joka mahdollistaa kansalaisaloitteen jättämisen eduskunnalle. Vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Allekirjoitukset aloitteeseen on kerättävä kuuden kuukauden kuluessa.

Kansalaisaloitteen valtiopäiväasiatunnus on KAA. Ennen valtiopäiviä 2015 eduskuntaan saapuneet kansalaisaloitteet saivat valtiopäiväasiatunnuksen M. 

Kaikki eduskuntakäsittelyyn edenneet kansalaisaloitteet​

Kansalaisaloite on joko lakialoite tai ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Kansalaisaloite voi sisältää joko lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloite voi koskea myös voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista. Jos aloite tehdään lakiehdotuksen muotoon, sen tulee sisältää säädösteksti. Aloitteen tulee kohdistua yhteen asiakokonaisuuteen ja siinä tulee aina olla mukana perustelut.

Kannatusilmoitukset kerättävä kuuden kuukauden kuluessa

Kansalaisaloitetta tukevat, vähintään 50 000 allekirjoitusta on kerättävä kuuden kuukauden kuluessa. Ne kerätään paperilla tai sähköisesti tietoverkossa. Keräyksen päätyttyä vastuuhenkilö toimittaa kannatusilmoitukset Digi- ja väestötietovirasto​lle (vuoden kuluessa), joka tarkastaa niiden oikeellisuuden ja vahvistaa hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määrän.

​Aloitteen luovuttaminen eduskunnalle

Kun Digi- ja väestötietovirasto on tarkistanut kannatusilmoitukset ja hyväksyttyjä kannatusilmoituksia on vähintään 50 000, aloitteen vastuuhenkilö voi toimittaa aloitteen eduskunnan käsiteltäväksi. Jos aloitetta ei ole toimitettu eduskunnalle vuoden kuluessa siitä, kun Digi- ja väestötietovirasto on antanut päätöksensä, se raukeaa.

Kansalaisaloite luovutetaan henkilökohtaisesti kansalaisaloitteen vastuuhenkilön toimesta keskuskansliaan. Tieto luovutuksesta medialle menee ​eduskunnan viestintä kautta.

Kansalaisaloitteen vastuuhenkilö voi olla aloitteen luovuttamisen ajankohdasta suoraan yhteydessä keskuskanslian päivystykseen, p. 09 432 2014.

Eduskunnalle luovutetaan kansalaisaloite, jonka tulee olla sisällöltään identtinen keräyksen kohteena olleen aloitteen kanssa (kts. malli) ja Digi- ja väestötietoviraston päätös. Jos Digi- ja väestötietovirasto​n päätös on jo toimitettu, niin tällöin luovutetaan ainoastaan aloite.

Eduskunnan käsittelyyn toimitettu kansalaisaloite käännetään eduskunnan toimesta suomen tai ruotsin kielelle.

Kansalaisaloitteen luovuttajat voivat järjestää tiedotustilaisuuden aloitteesta luovutustilaisuuden jälkeen. Tilan tarkoitusta varten voi varata eduskunnan viestinnästä​​: ​​viestinta(at)eduskunta.fi.

Kansalaisaloitteen käsittely eduskunnassa

Eduskunnalla on velvoite ottaa kansalaisaloite käsiteltäväksi, mutta aloitteen hyväksyminen samoin kuin mahdolliset muutokset aloitteeseen jäävät eduskunnan harkittaviksi.

Kansalaisaloitteen käsittely alkaa lähetekeskustelulla

Kansalaisaloitteen käsittely eduskunnassa alkaa lähetekeskustelulla, joka käydään täysistunnossa. Lähetekeskustelu on useimmiten torstaisin. Aloitteen tekijöihin ollaan yhteydessä, kun lähetekeskustelun ajankohta varmistuu. Aloitteen vastuuhenkilöt voivat halutessaan seurata istuntoa täysistunnon lehtereiltä.

Lähetekeskustelun lopuksi eduskunta päättää, mihin valiokuntaan asia lähetetään valmisteltavaksi.

Valiokunta päättää käsittelystä itsenäisesti

Valiokunta tekee itsenäisesti päätöksen siitä, ryhtyykö se käsittelemään kansalaisaloitetta ja miten sekä millä aikataululla se aloitetta käsittelee. Asianomainen valiokunta informoi aloitteen vastuuhenkilöitä käsittelytavasta. Mikäli valiokunta laatii mietinnön kansalaisaloitteesta, asia palaa valiokuntakäsittelyn päätyttyä täysistuntokäsittelyyn.

Valiokuntakäsittelyn yhteydessä kansalaisaloitteen tekijöiden vastuuhenkilöille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Valiokunta voi myös kuulla asianomaisen ministeriön edustajaa sekä muita asiantuntijoita.  

Valiokunta voi jatkaa asian käsittelyä ja laatia siitä mietinnön täysistuntokäsittelyä varten. Valiokunta voi päätyä myös siihen, että kansalaisaloite ei saa valiokunnan tukea ja että sen enemmästä käsittelystä luovutaan. Tämä ei merkitse asian raukeamista tai päätöstä kansalaisaloitteen hylkäämisestä, vaan se jää odottamaan mahdollisia myöhempiä toimenpiteitä kuten hallituksen esitystä. Aloite voidaan ottaa myöhemmin uudestaan käsittelyyn valiokunnassa. Käsittelemättä jäänyt kansalaisaloite raukeaa vaalikauden päättyessä. 

Täysistuntokäsittely ja eduskunnan päätös

Lakiehdotuksen sisältävä kansalaisaloite käsitellään täysistunnossa kahdessa käsittelyssä ja toimenpidealoitteen muotoinen aloite ainoassa käsittelyssä. Täysistunnon tekemistä päätöksistä laaditaan eduskunnan vastaus tai kirjelmä, joka lähetään myös aloitteen vastuuhenkilölle.

Lisätiedot: eduskunnan keskuskanslian päivystys, p. 09 432 2014